สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รูปถ่ายของมอดบดใช้สำหรับการปลูกหม่อนไหม