สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำนวนพืชที่ปลูกในเมืองเมฆายา