สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน่วยผลิตทรายโบเพื่อขายในบังกาลอร์