สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อัตราส่วนน้ำซีเมนต์ทรายผสมเอเซีย