สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่เหล็กปรับแห้งกลองคั่นแม่เหล็กของ