สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานโครงการโรงสีข้าวขนาดเล็กลงทุน