สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีค้อนวาชั่วโมงกระบือกระบือ