สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินอ่อนหินอ่อนต่างๆในนามิเบีย